Plasdijk 9 Markelo (ontwerp)

RECTIFICATIE.

Op 5 april 2023 is onderstaande publicatie geplaatst van het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, wijziging Plasdijk 9 Markelo. Geconstateerd is dat hierin een verkeerde inzagetermijn staat vermeld. De juiste inzagetermijn is van 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023.

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Plasdijk 9 Markelo".

Van 5 april 2023 tot en met 6 april 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Plasdijk 9 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Op het perceel Plasdijk 9 in Markelo is een agrarisch perceel aanwezig met een bedrijfswoning met inwoning en meerdere schuren. De schuren zijn momenteel in gebruik ten behoeve van een metaalbedrijf, opslag en pensionpaardenstalling. De initiatiefnemer wenst de bestaande bedrijfswoning met inwoning te vervangen door nieuwbouw. Daarnaast willen ze de huidige bestemming 'Agrarisch met waarden' wijzigen naar een passende bestemming conform het huidige gebruik.
Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is dit wijzigingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 
 
5 april 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.