Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo". 

Op  18 september 2018  heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo" ongewijzigd vastgesteld.

Aan de Enkelaarsweg 5, Potdijk 7, Klompmakersweg 7 en Rietdijk 5, allen gelegen in het buitengebied van Markelo, zijn voormalig agrarische erven aanwezig. Op alle locaties zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd. Het plan is de sterk verouderde en landschapsontsierende bedrijfsbebouwing in het kader van de Rood voor Rood regeling te slopen. In ruil daarvoor wordt het recht op de bouw van twee compensatiewoningen verkregen. Beide woningen worden gerealiseerd op het perceel Potdijk 7 te Markelo. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. Deze heeft echter niet geleid tot aanpassing van het plan.

Het vastgestelde plan ligt van 27 september 2018 tot en met 7 november 2018 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxMKpotdijk7-/NL.IMRO.1735.BGxMKpotdijk7-VS10.  

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;
  • die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest; 

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

26 september 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/potdijk-7-markelo-vastgesteld.html