Proodsweg 7 Ambt Delden (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Proodsweg 7 Ambt Delden". 

Op 18 mei 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Proodsweg 7 Ambt Delden" gewijzigd vastgesteld.

Voor de locatie Proodsweg 7 in Ambt Delden is een plan ontwikkeld voor het realiseren van een opslagruimte en een personal trainingsstudio. De opslag is voor een technisch adviesbureau dat reeds op deze locatie gevestigd is. Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend die heeft geleid tot aanpassing van het plan. De wijziging ten opzichte van het ontwerp staat omschreven in de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, Proodsweg 7 Ambt Delden'. 

Het vastgestelde plan ligt van 2 juni 2022 tot en met 13 juli 2022 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

1 juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.