Rijssenseweg 18 Markelo (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 18 Markelo".

Van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 18 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Aan de Rijssenseweg 18 bevindt zich een woonperceel met daarachter gelegen een agrarisch perceel. Initiatiefnemer is van plan om ter plaatse een kleinschalig kampeerterrein te realiseren. Het beoogde kampeerterrein bevindt zich grotendeels op het agrarisch perceel en voor een klein deel op het woonperceel. Het initiatief is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Tevens dient voor de bouw van gebouwen op de camping sloopcompensatie plaats te vinden. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.  

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

22 december 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.