Rijssenseweg 18 Markelo (vastgesteld)

RECTIFICATIE

Op 29 juni 2022 hebben wij onderstaand bestemmingsplan gepubliceerd en ter inzage gelegd. Gebleken is echter dat de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp niet goed zijn doorgevoerd in het vastgestelde bestemming. Dit is inmiddels hersteld. Daarom wordt het plan nu opnieuw gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 18 Markelo". 

Op 14 juni 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 18 Markelo" gewijzigd vastgesteld.

Aan de Rijssenseweg 18 bevindt zich een woonperceel met daarachter gelegen een agrarisch perceel. Initiatiefnemer is van plan om ter plaatse een kleinschalig kampeerterrein te realiseren. Het beoogde kampeerterrein bevindt zich grotendeels op het agrarisch perceel en voor een klein deel op het woonperceel. Het initiatief is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Tevens dient voor de bouw van gebouwen op de camping sloopcompensatie plaats te vinden. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.  

Tegen het ontwerpplan zijn vijf zienswijzen ingediend die deels hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 18 Markelo’. De grootste aanpassing bestaat uit het verkleinen van het kampeerterrein.

Het vastgestelde plan ligt van 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

6 juli 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.