Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 6 Ambt Delden".

Op 18 december 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 6 Ambt Delden" gewijzigd vastgesteld.

Aan de Rijssenseweg 6 te Ambt Delden bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf met bijbehorende opstallen. Het terrein is niet meer als zodanig in gebruik. De nieuwe eigenaar is van plan het erf te herontwikkelen en wil ter plaatse een houtzagerij- en kloofbedrijf realiseren. Om het plan te kunnen realiseren zijn twee slooplocaties aan de Wethouder Goselinkstraat 20 te Ambt Delden en de Beldsweg 19 te Ambt Delden aangekocht. De te slopen vierkante meters op deze locaties zullen worden ingezet voor de nieuw te realiseren bedrijfsgebouwen. Het hele terrein zal landschappelijk worden ingepast. Om deze plannen planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

In de regels zal een artikel worden opgenomen ten aanzien van sloopmeters. In verband hiermee is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 31 december 2018 tot en met 11 februari 2019 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxRijsswg6-/NL.IMRO.1735.BGxRijsswg6-VS10

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest;
  • die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

28 december 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/rijssenseweg-6-ambt-delden-vastgesteld.html