Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Slagendijk en Petersweg 5/5a Markelo".

Op 10 oktober 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Slagendijk en Petersweg 5/5a Markelo". gewijzigd vastgesteld.

Aan de Petersweg 5/5a te Markelo is een agrarisch erf met een intensieve veehouderij en een hoefsmederij aanwezig. De varkenshouderij is gestaakt. De nevenfunctie wordt voortgezet. Initiatiefnemers zijn van plan om in het kader van de Rood voor Rood regeling op de locaties Petersweg 5/5a en Slagendijk te Markelo  ruim 1000 m² aan landschapsontsierende bebouwing te slopen. Hierdoor mag één compensatiewoning worden gebouwd op het perceel aan de Slagendijk. Beide locaties worden landschappelijk ingepast.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend die heeft geleid tot een aanpassing van het plan. Op de verbeelding wordt de aanduiding voor het realiseren van bijgebouwen op de locatie Slagendijk aangepast. Daarom is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. 

Het vastgestelde plan ligt van 8 november 2018 tot en met 19 december 2018 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxSlagendxPet5-/NL.IMRO.1735.BGxSlagendxPet5-VS10

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;
  • die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest;
  • die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

7 november 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/slagendijk-markelo-vastgesteld.html