Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3 Ambt Delden".

Van 17 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3 Ambt Delden" voor een ieder ter inzage.

Aan de Twickelerweg 3 en 3a in Ambt Delden liggen twee agrarische bouwpercelen. Er is een verzoek ingediend deze twee aangrenzende bouwvlakken samen te voegen en uit te breiden aan de achterzijde. Initiatiefnemer is voornemens een tweede bedrijfswoning te bouwen en op termijn een nieuwe pluimveestal te realiseren achter de bestaande stallen. 

De plannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is dit wijzigingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxTwickelerweg3-/NL.IMRO.1735.BGxTwickelerweg3-OP10

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

16 januari 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/twickelerweg-3-ambt-delden-ontwerp.html