Veegplan 2019 + BKP + WGH (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019". 

Op 15 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019" gewijzigd vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor het buitengebied. Kleinschalige plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit Veegplan worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.  In het Veegplan 2019 zijn meerdere initiatieven meegenomen. Daarnaast zijn er een aantal omissies in de regels van het geldende bestemmingsplan hersteld. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zes zienswijzen ingediend, die deels hebben geleid tot aanpassing van het plan. Daarnaast zijn een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Daarom is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Alle wijzigingen staan omschreven in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, 
Veegplan 2019”.

Het vastgestelde plan ligt van 14 november 2019 tot en met 27 december 2019 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;
  • die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest;
  • die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Ongewijzigde vaststelling beeldkwaliteitsplannen.

Naast het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad op 15 oktober 2019 ook 19 beeldkwaliteitsplannen ongewijzigd vastgesteld.

De vastgestelde beeldkwaliteitsplannen liggen als bijlage bij het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019” ter inzage en zijn in te zien:

U kunt de beeldkwaliteitsplannen ook in pdf-formaat inzien:

Tegen de vaststelling van de beeldkwaliteitsplannen kan geen beroep worden ingesteld.

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken op grond van de Wet geluidhinder bekend dat zij op 14 oktober besloten hebben een hogere grenswaarde (geluid) vast te stellen voor de volgende adressen: 

  • Enterweg 7 Markelo
  • Luttekeveldweg 1 Markelo
  • Rijssenseweg 24 Markelo
  • Proodsweg 1 Ambt Delden
  • Deldensestraat 156 Goor

Deze beschikking en de bijbehorende stukken liggen gelijktijdig met het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitsplannen ter inzage: 

  • tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;
  • op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

U kunt de beschikking hogere waarde Wet Geluidhinder ook in pdf-formaat inzien.

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking in te dienen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

13 november 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.