Veegplan 2020 + BKP + WGH (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020".

Op 5 oktober 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020" gewijzigd vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor het buitengebied. Kleinschalige plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit Veegplan worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.  In het Veegplan 2020 zijn meerdere initiatieven meegenomen. Daarnaast zijn een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend, die deels hebben geleid tot aanpassing van het plan. Daarom is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Alle wijzigingen staan omschreven in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020”.

Het vastgestelde plan ligt van 28 oktober 2021 t/m 8 december 2021 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Gewijzigde vaststelling beeldkwaliteitsplannen.

Naast het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad op 5 oktober 2021 ook 17 beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. De beeldkwaliteitsplannen van de locaties Gorsveldweg 32 Bentelo en Groenlandsdijk 3 Markelo zijn gewijzigd vastgesteld. 
De overige beeldkwaliteitsplannen zijn ongewijzigd vastgesteld.

De vastgestelde beeldkwaliteitsplannen liggen als bijlage bij het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020” ter inzage en zijn in te zien:

U kunt de beeldkwaliteitsplannen ook in pdf-formaat inzien:

Tegen de vaststelling van de beeldkwaliteitsplannen kan geen beroep worden ingesteld.

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken op grond van de Wet geluidhinder bekend dat zij besloten hebben een hogere grenswaarde (geluid) vast te stellen voor de volgende adressen: 

  • Bentelosestraat 28a Bentelo
  • Haaksbergerstraat 10 Hengevelde
  • Langeweg 1 Markelo
  • Postweg 5 Markelo

De beschikkingen liggen gelijktijdig met het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitsplannen ter inzage: 

U kunt de beschikking hogere waarde Wet Geluidhinder ook in pdf-formaat inzien.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

27 oktober 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.