Veegplan 2021 + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021".

Van 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021" voor een ieder ter inzage.

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor het buitengebied. Kleinschalige plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit Veegplan worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. 
In het Veegplan 2021 zijn 70 initiatieven meegenomen. Hiervan zijn er 16 particulier aangemeld. De overige initiatieven worden ambtelijk meegenomen. Daarnaast zijn er een aantal omissies in de regels van het geldende bestemmingsplan hersteld. 

De volgende locaties worden meegenomen in het Veegplan 2021:

 Deelnemers Veegplan met bouwplan
1Brummelaarsweg 26 MarkeloRealisatie twee plattelandsappartementen (Vab-nieuwbouw)
2Enkelaarsweg 13-13a MarkeloRealisatie Rood voor Rood woning
3Eschweg 2-2a BenteloRealisatie Rood voor Rood woning en niet-agrarische bedrijvigheid in een schuur
4Groenlandsdijk 4 Markeloregulier bewonen dwarsritschuur
5Haarweg 8a BenteloRealisatie Rood voor Rood woning en niet-agrarische bedrijvigheid in een schuur
6Herikerweg 24 MarkeloRegulier bewonen karakteristieke schuur
7Kanaaldijk 2a-2b Ambt DeldenStart kinderopvang
8Markveldseweg 2 DiepenheimRegulier bewonen karakteristieke schuur
9Platenkampsweg 3a BenteloRecreatieve overnachtingsmogelijkheden ten behoeve van de golffunctie.
10Postweg 12 MarkeloRealisatie Rood voor Rood woning
11Rijssenseweg 9 Ambt Deldenregulier bewonen karakteristieke schöppe 
12Rijssenseweg 49-51 MarkeloRealisatie Rood voor Rood woning
13Slagboomsdijk 2 MarkeloRealisatie Rood voor Rood woning
14Stokkumerweg 73 MarkeloRegulier bewonen dwarsritschuur
15Stokkumerweg naast nr. 73 MarkeloRegulier bewonen karakteristieke schuur
16Larenseweg 41 MarkeloRegulier bewonen karakteristieke schuur
 Deelnemers Veegplan ambtelijke wijziging (zonder RvR of Vab)
17Beldsweg 23b Ambt DeldenVerkleining agrarisch bouwvlak
18Bolinkweg 7 MarkeloOmzetting agrarisch naar wonen
19Bollenweg 2-2a Ambt DeldenOpnemen aanduiding plattelandswoning
20Bovenbergweg 5 MarkeloWijziging van de agrarische bestemming in de bestemming Bedrijf-vab (opslag en rallysport), ander gebruik bestaande schuren.
21Deldenerstraat 573 Ambt DeldenOmzetting agrarisch naar wonen.
22Dorreweg 15 BenteloAanpassing bouwvlak.
23Ensinkgoorsdijk 17 MarkeloOpnemen aanduiding plattelandswoning
24Goorseweg 34 MarkeloOpnemen aanduiding plattelandswoning 
25Groenlandsdijk 5 MarkeloAanpassing bestemmingsvlak
26Hazendammerweg 2a DiepenheimVergroten bestemmingsvlak wonen
27Herikerweg 4 MarkeloRealiseren mantelzorgwoning/gastenverblijf
28Hochtweg 5 MarkeloOpnemen aanduiding plattelandswoning
29Holtdijk 2-2a MarkeloOmzetting agrarisch naar wonen
30Kanaaldijk 44a Ambt DeldenBouw schuur op voorerf
31Kieftenweg 23-23a Bentelo Omzetten agrarisch naar wonen
32Klemmerweg 7 MarkeloVerplaatsen bouwblok
33Larenseweg 33 MarkeloAgrarisch naar wonen
34Mossendamspad 4 GoorAanpassen bestemmingsvlak wonen
35Oude Borculoseweg 2-2a DiepenheimOmzetten agrarische bestemming naar wonen
36Oude Postweg 7 Ambt Delden Omzetting agrarisch naar wonen 
37Oude Postweg 9 Ambt DeldenOmzetting agrarisch naar wonen 
38Ovinksweg 4 MarkeloOmzetten agrarische bestemming naar wonen
39Rijssenseweg 16 Ambt DeldenRealisatie kleinschalig kampeerterrein
40Schoolstraat 5 Ambt DeldenOmzetting maatschappelijk naar wonen
41Secr. Engelbertinkstraat 7 Ambt DeldenOmzetting agrarisch naar wonen
42Slaghekkenweg 8 BenteloOmzetting agrarisch naar wonen
43Slaghekkenweg 17-19 BenteloAanpassen bestemming ten behoeve van niet-agrarische nevenactiviteiten
44Sloezenweg 6-6a Ambt DeldenOmzetting agrarisch naar wonen + aanduiding oppervlakte bijgebouwen
45Slotsdwarsweg 2 HengeveldeBouw vervangende woning en verplaatsen/vergroten bouwblok
46Slotsweg 8 HengeveldeOpnemen aanduiding plattelandswoning
47Stobbendijk 5 MarkeloOmzetting agrarisch naar wonen 
48Stokkumerweg 12 MarkeloVergroten bouwblok
49Stokkumerweg 18 MarkeloOpnemen aanduiding plattelandswoning
50Stovelerweg 4a Ambt DeldenOpnemen aanduiding plattelandswoning
51Twikkelerweg 1 MarkeloOpnemen aanduiding plattelandswoning
52Vondersweg 2 Ambt DeldenVerplaatsen bouwblok
53Bentelosestraat 33 BenteloBestemmingsvlak wonen is aangepast
54Bolinkweg 3 MarkeloBestemming agrarisch is omgezet in wonen
55Driebelterweg 2 MarkeloFunctieaanduiding recreatie is toegevoegd.
56Ensinkgoorsdijk 1 MarkeloVerkleining agrarisch bouwvlak en weghalen aanduiding intensieve veehouderij
57Eschweg 1 BenteloVerkleining agrarisch bouwvlak en weghalen aanduiding intensieve veehouderij
58Kerkstraat 123d GoorAanpassing bestemming stadslandbouw conform feitelijk gebruik
59Molenstraat 80 DeldenVerplichting dat op een terp moet worden gebouwd is verwijderd
60Oude Haaksbergerweg 3 DiepenheimDe bestemming wonen-vab en theeschenkerij is opgenomen.
61Oude Needseweg 7 MarkeloBestemming agrarisch is gewijzigd in wonen
62Plasdijk 6 MarkeloAanduiding B&B is hersteld
63Platenkampsweg 3 BenteloBouwvlak clubhuis is opgenomen
64Rouwelerweg 1 Ambt DeldenAgrarisch is gewijzigd in wonen
65Stokkumerbroekweg 8 MarkeloAgrarisch is gewijzigd in wonen
66Torendijk nabij 7 Ambt DeldenBestemming natuur in agrarisch met waarden
67Beldsweg 2 Ambt DeldenAgrarisch naar bedrijf (loods 200 m²)
68Schoneveldsweg 8a Ambt DeldenVab-nieuwbouw (realisatie twee plattelandsappartementen)
69Gorsveldweg 32a BenteloAgrarisch naar bos
70Rijssenseweg 36 MarkeloUitbreiding bestemmingsvlak wonen

Daarnaast zijn in het plan enkele ambtelijke wijzigingen opgenomen:

  • In het huidige bestemmingsplan is opgenomen dat een agrarisch bouwvlak gebruikt kan worden voor een agrarisch bedrijf. Omdat hiermee feitelijk bedoeld wordt voor één agrarisch bedrijf is het wenselijk dit aan te passen in de regels. In regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat een agrarisch bouwvlak gebruikt kan worden voor één agrarisch bedrijf. 
  • In bepaalde gevallen is het ruimtelijk aanvaardbaar (bv. gelet op de opbouw van een traditioneel erf) dat een bijgebouw vóór een woning wordt geplaatst. Het huidige bestemmingsplan maakt dat niet mogelijk. In dit bestemmingsplan is een algemene afwijkingsbevoegdheid opgenomen om bijgebouwen vóór het hoofdgebouw te plaatsen. 
  • In het Veegplan 2020 zit een foutieve verwijzing. Artikel 1.72 Inpandig bijgebouw verwijst naar artikel 1.28. Dit is het artikel over 'bestaand en legaal'. Dit moet zijn artikel 1.32 'bijgebouw'. De verwijzing in artikel 1.72 naar 1.28 is gewijzigd naar 1.32.
  • Wanneer er een grotere woning gebouwd mag worden met een inpandig bijgebouw, dan is het nu nog steeds mogelijk om 150 m² aan vrijstaande bijgebouwen te bouwen. Dit is niet de bedoeling. In de regels is bij deze aanduiding opgenomen dat overige bijgebouwen zijn uitgesloten (bij het kopje 'bijgebouwen') 
  • Op de erfinrichtingsplannen die horen bij de voorwaardelijke verplichtingen staan ook de gebouwen ingetekend. Formeel betekent dat hieraan voldaan moet worden. Dus binnen één jaar na het inwerking treden van het bestemmingsplan moeten deze gebouwen worden gebouwd op de exacte locatie én oriëntatie zoals ze staan ingetekend op het erfinrichtingsplan. Omdat het bij het opstellen van het erfinrichtingsplan vaak nog lang niet duidelijk is hoe de woning gebouwd gaat worden (laat staan waar exact de bijgebouwen komen te staan) is het wenselijk dat enige flexibiliteit mogelijk is in de situatie en oriëntatie van de bebouwing. Dit geldt niet voor de beplanting. Hiervoor is een algemene regel opgenomen, zodat bestaande voorwaardelijke verplichtingen hier ook aan getoetst kunnen worden. 
  • Met Vitens is afgestemd dat binnen intrekgebied geen advies meer aangevraagd hoeft te worden voor bouwplannen en worden bouwplannen bij recht mogelijk gemaakt. artikel 45.6 (Milieuzone - waterwingebied) is hierop aangepast. 
  • Teeltondersteunende voorzieningen (bouwwerken) buiten het bouwvlak ten behoeve van asperge- en wijnteelt met een maximale hoogte van 1,5 meter worden bij recht mogelijk gemaakt. 
  • De Voorzieningenrechter van de raad van State heeft bepaald op 1 februari 2022 dat de onderdelen in de regels ten aanzien van kleine windturbines met een maximale ashoogte van 15 meter (bijvoorbeeld als onderdeel van een agrarisch bedrijf) in het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente zijn geschorst. Daardoor zijn deze onderdelen geschrapt in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplannen.

Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen ook 6 ontwerpbeeldkwaliteitsplannen van 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 voor een ieder ter inzage. 

Deze ontwerpbeeldkwaliteitsplannen liggen als bijlage bij het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021” ter inzage en zijn in te zien:

U kunt de beeldkwaliteitsplannen ook in pdf-formaat inzien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

22 juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.