Veegplan 2021 + BKP (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021".

Op 4 oktober 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021" gewijzigd vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor het buitengebied. Kleinschalige plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit Veegplan worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. In het Veegplan 2021 zijn 69 initiatieven meegenomen. Daarnaast zijn er een aantal omissies in de regels van het geldende bestemmingsplan hersteld. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend, die deels hebben geleid tot aanpassing van het plan. Daarom is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Alle wijzigingen staan omschreven in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021”.

Het vastgestelde plan ligt van 27 oktober 2022 t/m 7 december 2022 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Ongewijzigde vaststelling beeldkwaliteitsplannen.

Naast het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad op 4 oktober 2022 ook vijf beeldkwaliteitsplannen ongewijzigd vastgesteld. 

De vastgestelde beeldkwaliteitsplannen liggen als bijlage bij het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021” ter inzage en zijn in te zien:

  • tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;
  • op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

U kunt de beeldkwaliteitsplannen ook in pdf-formaat inzien:

-    Enkelaarsweg 13-13a Markelo
-    Eschweg 2-2a Bentelo
-    Postweg 12 Markelo
-    Rijssenseweg 49-51 Markelo
-    Slagboomsdijk 2 Markelo

Tegen de vaststelling van de beeldkwaliteitsplannen kan geen beroep worden ingesteld.

26 oktober 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.