Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg 7 Ambt Delden". 

Op 17 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg 7 Ambt Delden" ongewijzigd vastgesteld.

Op het perceel Wiener Benteler Scheidingsweg 7 is een agrarisch bedrijf gevestigd. Het plan is om de agrarische bedrijfsactiviteiten te beëindigen en de agrarische bedrijfsbebouwing te slopen. De bestaande agrarische bedrijfswoningen zullen worden omgezet in reguliere burgerwoningen. In ruil voor de sloop van minimaal 1.000 m2 aan landschap ontsierende bedrijfsgebouwen kan op grond van de Rood voor Rood regeling onder voorwaarden één bouwkavel voor een woning worden toegekend (compensatiekavel). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanwijziging opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 3 oktober 2019 tot en met 13 november 2019 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.ADxWBSCHDNGSWG7-/NL.IMRO.1735.ADxWBSCHDNGSWG7-VS10

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

2 oktober 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/wb-scheidingsweg-7-ambt-delden-vastgesteld.html