Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Weldam 2018".

Van 8 november 2018 tot en met 19 december 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Weldam 2018" voor een ieder ter inzage.

Met het Landgoed Weldam is een overeenkomst gesloten voor het realiseren van acht compensatiekavels voor de sloop van 9429 m2 aan landschapontsierende agrarische bebouwing. Vier van deze compensatiekavels zijn reeds bestemd. Tevens zijn de slooplocaties inmiddels herbestemd. Met voorliggend bestemmingsplan wordt voor de planologische invulling van de resterende vier compensatiekavels gezorgd. 

Het betreft de volgende locaties:

  • Kleidijk in Diepenheim, schuin tegenover nummer 4;
  • Potdijk in Markelo, ten zuiden van nummer 4;
  • Diepenheimseweg in Goor, tussen nummer 26 en 28;
  • Oude Goorseweg in Diepenheim, tegenover nummer 30.

Op grond van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" is de bouw van een woning op de betreffende locaties niet toegestaan. Om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxWeldam2018-/NL.IMRO.1735.BGxWeldam2018-OP10

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

 

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Aanvulling welstandsnota voor vier compensatie kavels voor Landgoed Weldam”.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Aanvulling welstandsnota voor vier compensatie kavels voor Landgoed Weldam” van 8 november 2018 tot en met 19 december 2018 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan ter inzage en is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

7 november 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/weldam-2018-ontwerp.html