Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Weldam 2018" en aanvulling op de welstandsnota.

Op 26 februari 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Weldam 2018" en "Buitengebied Hof van Twente, herziening Weldam 2018" en de “Aanvulling welstandsnota voor vier compensatie kavels voor Landgoed Weldam” ongewijzigd vastgesteld.

Met het Landgoed Weldam is een overeenkomst gesloten voor het realiseren van acht compensatiekavels voor de sloop van 9429 m2 aan landschapontsierende agrarische bebouwing. Vier van deze compensatiekavels zijn reeds bestemd. Tevens zijn de slooplocaties inmiddels herbestemd. Met voorliggend bestemmingsplan wordt voor de planologische invulling van de resterende vier compensatiekavels gezorgd. 

Het betreft de volgende locaties:

  • Kleidijk in Diepenheim, schuin tegenover nummer 4;
  • Potdijk in Markelo, ten zuiden van nummer 4;
  • Diepenheimseweg in Goor, tussen nummer 26 en 28;
  • Oude Goorseweg in Diepenheim, tegenover nummer 30.

Op grond van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" is de bouw van een woning op de betreffende locaties niet toegestaan. Om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxWeldam2018-/NL.IMRO.1735.BGxWeldam2018-VS10

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Tegen de vaststelling van de aanvulling op de welstandsnota kan geen beroep worden ingesteld.

De aanvulling op de welstandsnota kunt u hier in pfd-formaat inzien.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

6 maart 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/weldam-2018-vastgesteld.html