Zomerweg 3 Ambt Delden (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Zomerweg 3 Ambt Delden".

Van 17 maart 2022 tot en met 28 april 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Zomerweg 3 Ambt Delden" voor een ieder ter inzage.

Initiatiefnemer is van plan de bestemming van ‘Agrarisch’ (er is namelijk geen sprake meer van een agrarisch bedrijf ter plaatse) te wijzigen naar 'Wonen - Vab' en een vrijkomend agrarisch bedrijfsgebouw te hergebruiken ten behoeve van een groepsaccommodatie.
Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Medewerking kan worden verleend door toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 49.4 van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020", op grond waarvan burgemeester en wethouders de agrarische bestemming kunnen wijzigen in de bestemming 'Wonen - Vab' ten behoeve van niet-agrarische bedrijvigheid in de vorm van een verblijfsrecreatie zoals plattelandsappartementen, kampeerboerderijen en daarmee gelijk te stellen activiteiten. In het opgestelde wijzigingsplan wordt aangetoond dat aan de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbevoegdheid wordt voldaan en dat de voorliggende ontwikkeling in
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

16 maart 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.