Bernhardstraat 25 (vastgesteld)

Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 25”.

Op 26 september 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 25'" gewijzigd vastgesteld. 

De gronden ter plaatse van de Ranninkschool kunnen worden herontwikkeld. Deze herontwikkeling ziet op de bouw van een appartementengebouw. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komen maximaal 12 appartementen. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Tegen de ontwerpplannen zijn 10 zienswijzen ingediend die hebben geleid tot enkele aanpassingen van het bestemmingsplan. Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in de toelichting, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan ‘Delden-Zuid, herziening Bernhardstraat 25’. 

Het vastgestelde plan ligt van 12 oktober 2023 tot en met 22 november 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

11 oktober 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.