Kade Delden 2020 (niet vaststellen)

Niet vaststellen ontwerpbestemmingsplan  "Delden Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden 2020". 

Met ingang van 1 april 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan "Delden Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden 2020" gedurende zes weken ter inzage gelegen. Dit wijzigingsplan is opgesteld om de in te kassen kade bij Delden met ca. 30 meter te verlengen. 

In de vergadering van 23 november 2021 hebben wij besloten niet over te gaan tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan "Delden Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden 2020". Dit omdat gebleken is dat op grond van het geldende bestemmingsplan door middel van een omgevingsvergunning medewerking kon worden verleend aan het plan.

Dit besluit kan worden ingezien:

U kunt het besluit hier in pdf-formaat inzien.

Reageren 
Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 

8 december 2021
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.