Langestraat 127b (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Langestraat 127b".

Van 15 december 2022 tot en met 25 januari 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Langestraat 127b" voor een ieder ter inzage.

Op de locatie Langestraat 127b in Delden was een voormalige bakkerij gevestigd. Er is een plan ontwikkeld om de huidige aanwezige bebouwing te saneren en ter plaatse één vrijstaande woning terug te bouwen. Deze woning wordt stedenbouwkundig ingepast en de locatie zal ruimtelijk gezien een kwaliteitsslag ondervinden. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het plan mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

14 december 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.