Lindelaan 4 (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Diepenheim, herziening Lindelaan 4".

Van 2 november 2023 tot en met 13 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Diepenheim, herziening Lindelaan 4" voor een ieder ter inzage.

Het plangebied aan de Lindelaan 4 te Diepenheim betreft het voormalige stationsgebouw met bijhorende (karakteristieke) bijgebouwen. Het voornemen is om het stationsgebouw te transformeren naar drie woningen en het bestaande bijgebouw te vergroten om hier één woning te realiseren. De niet behoudenswaardige bijgebouwen worden gesloopt en op de vrijkomende gronden wordt één extra vrijstaande woning gerealiseerd. In totaal ziet de voorgenomen ontwikkeling toe op het realiseren van vijf woningen. 
Met de voorgenomen (her)ontwikkeling wordt een passende vervolgfunctie gegeven aan een kenmerkende locatie in Diepenheim, met oog voor  behoud van de ter plaatse aanwezige monumentale waarden. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Diepenheim. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

1 november 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.