Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Diepenheim 2015, herziening Peckedammerstraat 15". 

Op 27 november 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Diepenheim 2015, herziening Peckedammerstraat 15" ongewijzigd vastgesteld.

Op het perceel aan de Peckedammerstraat 15 is bedrijf gevestigd. Het betreft een groothandel en importeur in de motorbranche. Het bedrijf heeft behoefte aan ruimere opslagmogelijkheden en meer kantoorruimte. Initiatiefnemer is daarom voornemens het bedrijfspand met circa 145 m2 te vergroten op de naastgelegen groenstrook. Deze groenstrook heeft op basis van het geldende bestemmingsplan 'Diepenheim' de bestemming 'Groen'. Wegens het ontbreken van de juiste bouw- en gebruiksmogelijkheden is het niet mogelijk het bedrijfspand op gronden met de bestemming 'Groen' te realiseren.

Om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is een bestemmingsplan-herziening vereist. Voorliggend bestemmingsplan toont aan dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening

Het vastgestelde plan ligt van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.DPHxPeckedam15-/NL.IMRO.1735.DPHxPeckedam15-VS10

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

5 december 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/diepenheim/peckedammerstraat-15-vastgesteld.html