Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor". 

Op 30 oktober 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor" gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de herziening van een aantal verouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de woonwijken in Goor. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd. Een uitzondering hierop is het beleid om winkels te concentreren in het kernwinkelgebied.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 8 zienswijzen ingediend, die er toe hebben geleid dat het plan op een aantal punten is aangepast. Daarnaast zijn een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in de regels en de verbeelding van het plan. Het bestemmingsplan is daarom gewijzigd vastgesteld. Alle wijzigingen die zijn doorgevoerd, staan omschreven in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Goor”.

Het vastgestelde plan ligt van 15 november 2018 tot en met 27 december 2018 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOOR-/NL.IMRO.1735.GOOR-VS10

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;
  • die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest;
  • die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

14 november 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/goor/goor-vastgesteld.html