Grotestraat 91 Goor (vastgesteld)

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor, herziening Grotestraat 91". 

Op 18 mei 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Grotestraat 91" ongewijzigd vastgesteld.

Achter horecagelegenheid "De Ster" staan vervallen garageboxen die gesloopt gaan worden. Op deze locatie worden acht nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast wordt het achterste deel (feestzaal) van het horecapand aan de Grotestraat 91 gesloopt. Het huidige gebruik (café, lunchroom en restaurant) blijft ongewijzigd. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 26 mei 2022 tot en met 6 juli 2022 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas 
in werking als op dat verzoek is beslist.

25 mei 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.