Lintelerweg 4 (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Lintelerweg 4".

Van 28 september 2023 tot en met 8 november 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Lintelerweg 4" voor een ieder ter inzage.

Op de locatie Lintelerweg 4 in Goor is een kinderboerderij met dagbesteding gevestigd genaamd Het Kukelnest. Initiatiefnemers willen de locatie herinrichten met als doel het terrein en de functies meer in balans te brengen en het terrein meer te kunnen opdelen in kleinere gebieden. Dit om de beleving te verhogen en meer gebruik te maken van zichtlijnen. Hiervoor moet bebouwing worden verplaatst, vindt nieuwbouw plaats en worden bouwwerken, geen gebouwen zijnde gerealiseerd. Het plan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Deze herziening van het bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

27 september 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.