Op Stoom Merelstraat + BKP (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor, herziening Op Stoom Merelstraat" en beeldkwaliteitsplan.

Op 17 oktober 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Op Stoom Merelstraat" en het beeldkwaliteitsplan "Goor Op Stoom Fase I"  gewijzigd vastgesteld.

In 2020 besloot de gemeente Hof van Twente om het terrein van de Twentse Stoomblekerij (TSB) aan te kopen en zo de herontwikkeling van het gebied in eigen hand nemen. De gebiedsontwikkeling is onder gebracht in het project Op Stoom. Dit bestemmingsplan ziet toe op het eerste woningbouwplan van het project Op Stoom. Het gaat om de voormalige zwembadlocatie aan de Merelstraat en de Gruttostraat in Goor. De locatie van het voormalige zwembad is al gesaneerd en klaar om ontwikkeld te worden ten behoeve van woningbouw. Het voornemen bestaat om maximaal 34 woningen mogelijk te maken, met vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. De voorgenomen ontwikkeling met woningbouw past niet binnen de ter plaatse geldende bestemmingsplannen "Goor" en "Goor Noord". Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen de ontwerpplannen zijn drie zienswijzen ingediend die gedeeltelijk hebben geleid tot aanpassing van zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in de toelichting, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan ‘Goor, herziening Op Stoom Merelstraat’. 

Het vastgestelde plan ligt van 2 november 2023 tot en met 13 december 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

1 november 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.