Op Stoom Steltloperstraat + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Op Stoom Steltloperstraat".

Van 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Op Stoom Steltloperstraat" voor een ieder ter inzage.

In 2020 besloot de gemeente Hof van Twente om het terrein van de Twentse Stoomblekerij (TSB) aan te kopen en zo de herontwikkeling van het gebied in eigen hand nemen. De gebiedsontwikkeling is onder gebracht in het project Op Stoom.

Dit bestemmingsplan ziet toe op het eerste woningbouwplan van het project Op Stoom. Het gaat om het deel Parkrand-Zuid dat ligt langs de Steltloper- en Watersnipstraat. De locatie ligt braak en is klaar om ontwikkeld te worden ten behoeve van woningbouw. Het voornemen bestaat om ter plaatse circa 70 tot 80 woningen te realiseren. Langs de Steltloper- en Watersnipstraat worden vrijstaande woningen en/of tweekappers mogelijk gemaakt. Aan het park worden appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. Ook wordt een deel van het TSB-terrein (bedrijventerrein) bij het plangebied betrokken. Daar wordt waar nodig een lagere milieucategorie aan het terrein toegekend om dit woningbouwplan mogelijk te maken. 

De voorgenomen ontwikkeling met woningbouw past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Goor Noord". Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan  "Goor Op Stoom Fase I".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan  "Goor Op Stoom Fase I" van 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 voor een ieder ter inzage.

Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft de ambities en beeldkwaliteitsregels voor de ontwikkeling van Op Stoom Fase 1. Het vormt daarmee een inspiratiedocument voor de ontwikkelende partijen en toetsingsdocument tijdens het ontwikkelproces.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Goor, herziening Op Stoom Steltloperstraat" ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

5 april 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.