Spoorpark + BKP (vastgesteld)

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor, herziening Spoorpark" en beeldkwaliteitsplan "Spoorpark Goor". 

Op 23 november 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Spoorpark" en het beeldkwaliteitsplan "Spoorpark Goor" ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Van Kollaan en de Roerdompstraat in Goor. Op dit terrein zijn momenteel een bedrijfsverzamelgebouw, een groot aantal garageboxen, een garagebedrijf en een parkeerplaats aanwezig. Het plangebied is sterk verouderd en geeft geen fraaie indruk. 
De gemeente wil graag een park realiseren in combinatie met woningbouw. Concreet gaat het om twee gebouwen, met in totaal 23 woningen in de vorm van rijwoningen en appartementen. De bebouwing krijgt qua uitstraling een relatie met het voormalige treinstation 'Goor-West' en een overslaggebouw.De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de geldende bestemmingsplannen "Goor"  en "Goor, herziening Jumbo e.o", waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. De gewenste ontwikkeling is vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord.

Het vastgestelde plan ligt van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

1 december 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
dirs. D. Lacroix, secretaris.