Wijnkamp 26_Rozenstraat (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan Goor, herziening Wijnkamp 26/Rozenstraat.

Van 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Goor, herziening Wijnkamp 26/Rozenstraat” voor een ieder ter inzage.

Voor het gebied liggend tussen de Wijnkamp en de Rozenstraat in Goor is een plan ontwikkeld. Initiatiefnemer wenst dit gebied te herontwikkelen voor 20 appartementen bestaande uit twee appartementengebouwen, waarbij er één is gesitueerd aan de Wijnkamp en de andere aan de Rozenstraat. Deze planlocatie is aan de Rozenstraat onbebouwd en aan de zijde van de Wijnkamp, ter plekke van Wijnkamp 26-28, betreft het een voormalige winkelruimte. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

22 juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.