Wijnkamp 26_Rozenstraat (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor, herziening Wijnkamp 26/Rozenstraat". 

Op 22 november 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Wijnkamp 26/Rozenstraat" gewijzigd vastgesteld.

Voor het gebied liggend tussen de Wijnkamp en de Rozenstraat in Goor is een plan ontwikkeld. Initiatiefnemer wenst dit gebied te herontwikkelen voor 20 appartementen bestaande uit twee appartementengebouwen, waarbij er één is gesitueerd aan de Wijnkamp en de andere aan de Rozenstraat. Deze planlocatie is aan de Rozenstraat onbebouwd en aan de zijde van de Wijnkamp, ter plekke van Wijnkamp 26-28, betreft het een voormalige winkelruimte. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft 
niet heeft geleid tot aanpassing van het plan. Wel is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in de toelichting, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan. 
Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Goor, herziening Wijnkamp 26/Rozenstraat”. 

Het vastgestelde plan ligt van 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien:
tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;
op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen
via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.GOxWijn26Rozenstr-VS10

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

7 december 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.