Zenkeldamshoek 2021 fase 2b + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021, herziening fase 2b".

Van 6 juli 2023 tot en met 16 augustus 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021, herziening fase 2b" voor een ieder ter inzage.

In het noorden van de kern Goor bevindt zich bedrijventerrein Zenkeldamshoek. Om de komende jaren voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Goor en de gemeente Hof van Twente te kunnen bieden is uitbreiding noodzakelijk. De beoogde uitbreiding grenst aan het bestaande bedrijventerrein Zenkeldamshoek en beslaat een bruto oppervlakte van circa 3 hectare. Om de beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein planologisch mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Zenkeldamshoek herziening fase 2b”.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Beeldkwaliteitsplan  Zenkeldamshoek herziening fase 2b van 6 juli 2023 tot en met 16 augustus 2023 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021, herziening fase 2b" ter inzage en is in te zien:

U kunt het beeldkwaliteitsplan hier in pdf-formaat inzien. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

5 juli 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.