Zenkeldamshoek 2021 fase 2b + BKP (vastgesteld)

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021, herziening  fase 2b"en beeldkwaliteitsplan. 

Op 17 oktober 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021, herziening  fase 2b" en het beeldkwaliteitsplan “Zenkeldamshoek, herziening fase 2b” ongewijzigd vastgesteld.

In het noorden van de kern Goor bevindt zich bedrijventerrein Zenkeldamshoek. Om de komende jaren voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Goor en de gemeente Hof van Twente te kunnen bieden is uitbreiding noodzakelijk. De beoogde uitbreiding grenst aan het bestaande bedrijventerrein Zenkeldamshoek en beslaat een bruto oppervlakte van circa 3 hectare. Om de beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein planologisch mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld. 

Het vastgestelde plan ligt van 26 oktober 2023 tot en met 6 december 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

25 oktober 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.