Zenkeldamshoek Tennet (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021, herziening hoogspanningsstation".

Van 5 oktober 2023 tot en met 15 november 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021, herziening hoogspanningsstation" voor een ieder ter inzage.

TenneT is van plan het huidige hoogspanningsstation in Goor (Brownfield) uit te breiden met een tweede locatie (Greenfield) aan de overzijde van de Entersestraat. Hierbij worden drie masten blijvend gesloopt en worden twee nieuwe eindmasten gerealiseerd. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Daarom is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

4 oktober 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.