Zomerweg ong. (coördinatieregeling ontwerp)

Coördinatieregeling nieuwvestiging kalverslachterij aan de Zomerweg ong.
in Goor.

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft bij besluit van 11 juli 2017 bepaald dat de volgende besluiten op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd worden voorbereid en bekend worden gemaakt:

  • Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Zenkeldamshoek Goor, Zomerweg ong”.
  • Het beeldkwaliteitsplan “Ruimtelijk kwaliteitsplan Zomerweg ong.”
  • De omgevingsvergunning voor de nieuwvestiging van een kalverslachterij. 

Het betreffende raadsvoorstel en –besluit kunt u hier digitaal inzien.

 

Het plan.

De firma Veal fine heeft het voornemen aan de Zomerweg ong. in Goor een kalverslachterij te vestigen. Deze ontwikkeling is niet in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Genoemd bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Daarnaast is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin onder andere de architectonische vormgeving, het materiaalgebruik en de kleurstelling worden geregeld. Voor de beoogde nieuwbouw heeft de firma Veal fine inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om bovengenoemde procedures gelijktijdig te doorlopen.

 

Inzage.

Van 8 maart 2018 tot en met 18 april 2018 ligt voor een ieder ter inzage:

  • Het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Zenkeldamshoek Goor, Zomerweg ong”.
  • Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Ruimtelijk kwaliteitsplan Zomerweg ong.”
  • De aanvraag om een omgevingsvergunning voor de nieuwvestiging van een kalverslachterij.

Alle stukken met bijbehorende ontwerpbesluiten en bijlagen zijn in te zien:

De volgende stukken kunt u hier ook in pdf-formaat inzien:

 

Reageren.

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan kan een ieder gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ten aanzien van de aanvraag om omgevingsvergunning kan een ieder gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling (op afspraak) zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

 

7 maart 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
Drs. D. Lacroix, secretaris.