Kerkegaarden 1 (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Diepenheim, herziening Kerkegaarden 1".

Van 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Diepenheim, herziening Kerkegaarden 1" voor een ieder ter inzage.

Op de locatie Kerkegaarden 1 Diepenheim staat een voormalig schoolgebouw. Plan is het gebied te herontwikkelen door het schoolgebouw te slopen om vervolgens 7 starterswoningen te kunnen realiseren. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Diepenheim’ waardoor een herziening daarvan noodzakelijk is. Dit bestemmingsplan voorziet hierin. Aangetoond wordt dat de gewenste ontwikkeling vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

9 november 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.