Grotestraat 34 Markelo (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Markelo, herziening Grotestraat 34".

Van 28 september 2023 tot en met 8 november 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Markelo, herziening Grotestraat 34" voor een ieder ter inzage.

Voor de Grotestraat 34 in Markelo is een plan opgesteld om de locatie te herontwikkelen. Het plan bestaat uit sloop van de bestaande bebouwing, waaronder het tankstation. Vervolgens kunnen op deze plek 7 rijwoningen (huur) worden gerealiseerd. Hiervan zullen er 4 levensloopbestendig worden uitgevoerd. Het plan past niet in de regels uit het geldende bestemmingsplan "Markelo”, omdat het perceel daarin nog de bestemming ‘Bedrijf’ heeft. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

27 september 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.