Hemmelweg ong. + BKP

Bestemmingsplan "Markelo, herziening Hemmelweg ong." onherroepelijk.

Op 8 februari 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Markelo, herziening Hemmelweg ong." vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente is voornemens om de locatie van de volkstuintjes aan de rand van Markelo te herontwikkeling naar 12 grondgebonden woningen. Het gaat daarbij om 8 rijwoningen ten behoeve van een CPO-project en 4 twee-aaneen gebouwde woningen. Door het ontbreken van de juiste gebruiks- en bouwregels past deze ontwikkeling niet in het geldende bestemmingsplan. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 8 maart 2023 een uitspraak gedaan en heeft het beroep deels niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan "Markelo, herziening Hemmelweg ong." onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt de volgende stukken digitaal in pdf-formaat inzien:

8 maart 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.