Hemmelweg ong. + BKP (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Markelo, herziening Hemmelweg ong." en beeldkwaliteitsplan.

Op 8 februari 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Markelo, herziening Hemmelweg ong." gewijzigd vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan "Woningbouw Hemmelweg Markelo” is ongewijzigd vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente is voornemens om de locatie van de volkstuintjes aan de rand van Markelo te herontwikkeling naar 12 grondgebonden woningen. Het gaat daarbij om 8 rijwoningen ten behoeve van een CPO-project en 4 twee-aaneen gebouwde woningen. Door het ontbreken van de juiste gebruiks- en bouwregels past deze ontwikkeling niet in het geldende bestemmingsplan. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 15 zienswijzen ingediend die hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de  "Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan ‘Markelo, herziening Hemmelweg ong.’".
Het beeldkwaliteitsplan is niet gewijzigd.

Het vastgestelde plannen liggen van 24 februari 2022 tot en met 6 april 2022 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

23 februari 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.