Markelo (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan “Markelo”.

Van 9 juli 2020 t/m 19 augustus 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Markelo” voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan voorziet in de herziening van een aantal verouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de woonwijken in Markelo. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

8 juli 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.