Markelo (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Markelo". 

Op 4 oktober 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Markelo" gewijzigd vastgesteld.

Al in 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan “Markelo” ter inzage gelegen. Naar aanleiding van ontvangen zienswijzen is het aangepaste ontwerpbestemmingsplan nogmaals in 2020 ter inzage gelegd. Het geactualiseerde bestemmingsplan voorziet in de herziening van een aantal verouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de woonwijken in Markelo. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. 

Tegen dit ontwerpbestemmingsplan zijn vier zienswijzen ingediend die hebben geleid tot aanpassing van het plan. Daarnaast zijn een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Daarom is het plan gewijzigd vastgesteld. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de 'Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Markelo".

Het vastgestelde plan ligt van 3 november 2022 tot en met 14 december 2022 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

2 november 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.