Molenstraat 24 (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Molenstraat 24".

Van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Molenstraat 24" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Molenstraat 24 in Delden is een plan ontwikkeld. Het voormalige winkelpand wordt gesloopt en op deze plek wordt een appartementencomplex van 8 appartementen gerealiseerd. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

1 december 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.