Noordwal 72 (coördinatie_ontwerp)

Coördinatieregeling nieuwbouw appartementencomplex Noordwal 72 te Delden 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 7 februari 2023 heeft bepaald dat de volgende besluiten op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd worden voorbereid en bekend worden gemaakt: 

  • Het bestemmingsplan ″Delden-Noord, herziening Noordwal 72”
  • De omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementencomplex met 15 appartementen aan de Noordwal 72 en het aanleggen van een uitrit (uitkomend op de Noorderhagen) op het adres Noordwal ong. (ter plaatse van huisnummer 72) en de Noorderhagen ong. (tussen de huisnummers 31 en 35) in Delden.

Het raadsbesluit kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Het plan. 
Stichting Wonen Delden is voornemens het bestaande kantoorpand aan de Noordwal 72 te Delden te slopen en 15 startersappartementen te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het vigerende bestemmingsplan 'Delden-Noord'. Het plan past zowel qua gebruik- als bouwmogelijkheden niet binnen het regels van de ter plaatse geldende bestemming “Maatschappelijk”. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Inzage. 
Met ingang van 1 juni 2023 ligt gedurende zes weken voor eenieder ter inzage:

  • Het ontwerpbestemmingsplan ″ Delden-Noord, herziening Noordwal 72;
  • De aanvraag om een omgevingsvergunning een appartementencomplex met 15 appartementen aan de Noordwal 72 en het aanleggen van een uitrit (uitkomend op de Noorderhagen) op het adres Noordwal ong. (ter plaatse van huisnummer 72) en de Noorderhagen ong. (tussen de huisnummers 31 en 35) in Delden.

Alle stukken met bijbehorende ontwerpbesluiten en bijlagen zijn in te zien: 

Reageren. 
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling (op afspraak) zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

Ten aanzien van de aanvraag om omgevingsvergunning kan een ieder gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling (op afspraak) zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

24 mei 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.