Bestemmingsplan "Bentelo" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 14 februari 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Bentelo" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de herziening van (gedeelten van) een aantal verouderde bestemmingsplannen. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd.
Het plan heeft betrekking op de bebouwde kom van de bestaande kern Bentelo, inclusief het bedrijventerrein aan de Grondhuttenweg, de sportvelden en de begraafplaats.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 29 maart 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 10 mei 2012 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor een ieder tijdens openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor.
Het plan is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.KNxBNTxACTxKern-OH10

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.KNxBNTxACTxKern-/NL.IMRO.1735.KNxBNTxACTxKern-OH10.  Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

6 juni 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/bentelo/bentelo.html