Deldensestraat 69-71, Goor + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat 69-71 Goor" onherroepelijk.

Op 20 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat 69-71 Goor" vastgesteld.

In het buitengebied van de gemeente Hof van Twente, aan de Deldensestraat 69-71 te Goor, is een voormalig agrarisch erf gesitueerd. Initiatiefnemer is voornemens landschap ontsierende agrarische gebouwen te slopen in het kader van de Rood voor Rood regeling. De bestaande bedrijfswoning met bijgebouw blijft behouden. Ter compensatie van de sloop van de voormalige agrarische bebouwing wordt een bouwrecht voor twee compensatie-woningen van ieder maximaal 750 m3 verkregen. Deze herziening maakt deze ontwikkeling mogelijk.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 8 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 19 april 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

16 mei 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.