Hagmolenweg 13, Bentelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Hagmolenweg 13 Bentelo" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 22 maart 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Hagmolenweg 13 Bentelo" onherroepelijk is geworden.

Aan de Hagmolenweg 13 te Bentelo, is een niet-agrarisch bedrijf gevestigd. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit een dierenartsenpraktijk en het houden/fokken van sierkippen, siervogels en koikarpers. Initiatiefnemers zijn voornemens om daarnaast een theeschenkerij te realiseren en om workshops en rondleidingen te organiseren. Hiertoe wordt het bestaande bedrijfspand verlengd met een oppervlakte van circa 85 m2. Daarnaast wordt het perceel landschappelijk ingepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 maart 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 12 mei 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris.