Hoogspanning Tennet (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplannen voor ondergrondse hoogspanning tracé Almelo Hengelo en tracé Oele - Hengelo.

Van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 liggen twee ontwerpbestemmingsplannen te weten “Buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé Almelo – Hengelo” "Buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé Oele - Hengelo" en voor een ieder ter inzage.

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere  hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in de provincie Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen. Het bestaande elektriciteitsnet in Overijssel wordt uitgebreid met drie nieuwe ondergrondse 110kV kabelverbindingen. Het betreft nieuwe ondergrondse 110kV kabelverbindingen tussen bestaande stations: 

  • Nijverdal (NVD) - Rijssen (RS); 
  • Almelo Mosterdpot (AMLM) - Hengelo Weideweg (HGLW); 
  • Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele (HGLO). 

De ondergrondse 110kV kabelverbinding Almelo Mosterdpot (AMLM) – Hengelo Weideweg (HGLW) en de ondergrondse 110KV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele (HGLO) liggen ook op gronden gelegen in de gemeente Hof van Twente. Op basis van de vigerende bestemmingsplannen kunnen de nieuwe ondergrondse kabelverbindingen niet worden aangelegd. De bestemmingsplannen worden daarom herzien. Voorliggende bestemmingsplannen omvatten het gedeelte op gronden in de gemeente Hof van Twente. 

Omdat het twee verschillende tracés zijn is voor elk tracé een eigen bestemmingsplan opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

28 april 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.