Proodsweg 7, Ambt Delden

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Proodsweg 7 Ambt Delden" onherroepelijk.

Op 18 mei 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Proodsweg 7 Ambt Delden" vastgesteld.

Voor de locatie Proodsweg 7 in Ambt Delden is een plan ontwikkeld voor het realiseren van een opslagruimte en een personal trainingsstudio. De opslag is voor een technisch adviesbureau dat reeds op deze locatie gevestigd is. Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 14 juli 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

14 juli 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.