Rijssenseweg 6, Ambt Delden

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 6 Ambt Delden" onherroepelijk.

Op 18 december 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 6 Ambt Delden" vastgesteld.

Aan de Rijssenseweg 6 te Ambt Delden bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf met bijbehorende opstallen. Het terrein is niet meer als zodanig in gebruik. De nieuwe eigenaar is van plan het erf te herontwikkelen en wil ter plaatse een houtzagerij- en kloofbedrijf realiseren. Om het plan te kunnen realiseren zijn twee slooplocaties aan de Wethouder Goselinkstraat 20 te Ambt Delden en de Beldsweg 19 te Ambt Delden aangekocht. De te slopen vierkante meters op deze locaties zullen worden ingezet voor de nieuw te realiseren bedrijfsgebouwen. Het hele terrein zal landschappelijk worden ingepast. Om deze plannen planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 december 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 12 februari 2019 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

27 februari 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.