Roosdomsweg ong., Markelo en Tankinksweg 1, Ambt Delden

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Roosdomsweg ong. Markelo en Tankinksweg 1 Ambt Delden" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 12 april 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Roosdomsweg ong. Markelo en Tankinksweg 1 Ambt Delden" onherroepelijk is geworden.

Op de locatie Tankinksweg 1 te Ambt Delden bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf. Ter plaatse wordt 2293 m2 aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing gesloopt en de bedrijfsbestemming wordt verwijderd. Aan de Roosdomsweg (ong.) nabij nr. 30 te Markelo is een onbebouwd grasperceel aanwezig in de lintbebouwing langs de Roosdomsweg. De eigenaar van dit perceel is voornemens ter plaatse een woningbouwkavel te realiseren. Door het slopen van de landschapsontsierende bebouwing aan de Tankinksweg 1 kan het recht op één compensatiewoning worden verkregen. In dit geval wordt de compensatiewoning niet teruggebouwd op de slooplocatie, maar wordt de woning op het perceel aan de Roosdomsweg gerealiseerd, aangezien deze locatie meer wenselijk is dan de slooplocatie. Hierbij wordt woning ingevoegd in de lintbebouwing aangrenzend aan de bebouwde kom van Markelo. Samenhangend met deze ontwikkeling worden beide locaties landschappelijk ingericht.. Deze herziening zorgt voor de planologische inpassing van deze ontwikkeling.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 28 april 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 9 juni 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris.