WBS-weg ong., Ambt Delden

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Herziening Wiener Benteler Scheidingsweg ong." (Ambt Delden) onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 24 maart 2015  vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Herziening Wiener Benteler Scheidingsweg ong." onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het realiseren van een natuurbegraafplaats in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente, aan de Wiener Benteler Scheidingsweg te Ambt Delden. De percelen, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 11 hectare, zijn in de huidige situatie onbebouwd en ingericht als grasland en bos.
Initiatiefnemer is voornemens om de percelen om te vormen naar natuur, waarbij 5 hectare wordt ingericht als natuurbegraafplaats. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan vereist.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 april 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 14 mei 2015 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

10 juni 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.