Zonnepark 't Rikkerink + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Zonnepark ‘t Rikkerink"  onherroepelijk.

Op 18 september 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Zonnepark ‘t Rikkerink"  vastgesteld.

Het plan voorziet in het realiseren van een zonnepark op de voormalige vuilstort ’t Rikkerink te Ambt Delden. Het zonnepark heeft een omvang van circa 16 hectare met circa 39.000 panelen in een zuidopstelling. De verwachte jaarlijkse energie opbrengst is 10.500kWp daarmee kunnen circa 3.000 huishoudens van stroom worden voorzien. De bestaande beplanting aan de randen zal behouden blijven zodat het zonnepark vanuit de omgeving niet zichtbaar is.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 27 september 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 8 november 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

21 november 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.